Spôsoby využitia Vieme v škole

je možné využiť mnohými rôznymi spôsobmi.

Práca v priebehu školského vyučovania

je možné zakomponovať priamo do školského vyučovania – typicky v počítačovej učebni alebo na školských tabletoch, veľká časť dostupných cvičení je ale použiteľná aj na mobilných telefónoch.

 • rýchle opakovanie na začiatku hodiny (napr. formou cvičenia rozhodovačka)
  • téma, na ktorú výuka nadväzuje (napr. zlomky než začneme rovnice so zlomkami)
  • téma z minulej hodiny
 • opakovanie prebranej témy – praktické precvičenie prebraných tém (napr. na konci vyučovacej hodiny)
 • riešenie úloh vo môže tvoriť aj ťažisko hodiny – to prichádza do úvahy najčastejšie pri informatike, ale v rámci vybraných tém môže mať zmysel aj v ďalších predmetoch, v týchto prípadoch môže mať zmysel využiť aj skupinové riešenie
 • spestrenie výučby netradičnými aktivitami, napr. využitím hier pre viac hráčov
 • bonusové úlohy pre žiakov, ktorí rýchlo stíhajú základné učivo preberané na hodine

Použitie v priebehu hodiny prakticky uľahčuje nástenka, ktorá vyučujúcim umožňuje pripraviť pre žiakov prehľad toho, čomu sa majú počas danej hodiny venovať.

Domáce úlohy

Ďalšie využitie spočíva v samostatnej práci žiakov mimo školu. Systém ponúka podporu na zadávanie a vyhodnocovanie domácich úloh. Učiteľ do úlohy pripraví výber sád na precvičovanie a zvolí termín, žiaci potom úlohu v systéme vidia a sú na ňu upozorňovaní (napr. na úvodnej stránke). Učiteľ prehľadne vidí, kto úlohu splnil a či splnenie prebehlo v určenom termíne.

Typické využitie domácich úloh:

 • precvičenie práve prechádzaného učiva
 • realizácia princípu opakovania s oneskorením (pozri pedagogické východiská)

Samostatná príprava žiakov

Časté využitie spočíva tiež v samostatnom, dobrovoľnom využití žiakmi. Tí môžu precvičovať v systéme čokoľvek aj bez toho, aby im to učiteľ nejakým spôsobom musel sprístupňovať. Medzi samostatné spôsoby využitia patria:

 • príprava na písomku
 • pripomenutie si zabudnutého učiva
 • samostatné učenie pri neprítomnosti v škole (napr. choroba)
 • ujasnenie a lepšie pochopenie preberaných tém

V týchto prípadoch žiaci vedia, aké témy potrebujú a sami si ich v systéme nájdu (napr. pomocou textového vyhľadávania). Aj pre tieto použitia je však možné samozrejme využiť podporu pre domáce úlohy a dať študentom vedieť, že ide iba o dobrovoľné odporúčané precvičenie. Domáce úlohy je možné tiež zadávať individuálne jednotlivým študentom, čo sa môže hodiť napr. na samostatné učenie pri dlhšej absencii alebo po nej.

U zvedavých študentov systém aktívne podporuje rozširovanie obzorov a učenie sa novým veciam, napr. prostredníctvom personalizovaných odporúčaní, ktorá nadväzujú na minulú aktivitu.

Žiaci so špecifickými poruchami učenia

momentálne neobsahuje cvičenia, ktorá by boli cielené špeciálne na žiakov so špecifickými poruchami (napr. priamo pre dyslektikov). sa však cielene zameriava na dostatočnú podporu aj pre menej úspešných žiakov – okrem porúch učenia môžu byť príčinou pomalého postupu slabšie počiatočné vedomosti z predchádzajúceho vzdelávania alebo sociálne zázemie, ktoré nemotivuje k učeniu. Pri návrhu systému je kladený dôraz na princíp dočasnej podpory a na dostatočné množstvo ľahkých úloh, ktoré dávajú žiakom možnosť zažiť úspech.

Konkrétne tipy, čo je možné využiť s žiakmi s poruchou učenia:

 • Veľa tém má k dispozícii precvičovanie v rôznych stupňoch náročnosti, je vhodné začínať od ľahkých úrovní.
 • Používať najskôr formy precvičovania s dočasnou podporou alebo výberom možností – krok po kroku, presúvanie, rozhodovačky, pexeso. Až neskôr dávať žiakom samostatné riešenie problémov alebo úlohy s písanou odpoveďou.
 • Pri hľadaní vhodných zadaní používať filtrovanie podľa ročníka, ak žiaci majú problém s postupom, použiť úlohy určené pre nižší ročník (aspoň na začiatku).
 • Využívať individuálne domáce úlohy.

NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia